Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của LICOGI 13

Quyết định góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời LIG Quảng Trị và cử người đại diện phần vốn góp

Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng để bổ sung vốn SXKD

Công bố thông tin về việc ký HĐ với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

LIG - Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn sau phát hành theo giấy chứng nhận số 26/GCN-UBCK ngày 01/6/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Văn Thăng

CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2018

Công bố thông tin Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CIENCO1 tại VES1

Công bố thông tin về việc “Nhận chuyển nhượng 30% giá trị Công ty TNHH Trung Chính”

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 22

UBCK nhà nước thông báo về kết quả chào bán 21.686.826 cố phiếu công chúng của LICOGI 13

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đợt phát hành 25.265.757 cổ phần

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT về việc Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

Công bố thông tin về đăng ký ngày dịch đầu tiên cổ phiếu LIG bổ sung

Thông báo việc về chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

CBTT về việc VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 cho Công ty cổ phần Licogi13

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 20

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Báo cáo tài chính
Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Các năm Tên tài liệu Ngày đăng Tải xuống
2019 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 soát xét- LIG (Thư kiểm toán) Báo cáo tài chính LICOGI 13 bán niên 2019 soát xét (Thư kiểm toán) Báo cáo kiểm toán LIG bán niên 2019 soát xét phát hành BCKT Hợp nhất LIG13 bán niên 2019 soát xét phát hành Giải trình chênh lệch LNST bán niên 2019 soát xét so với cùng kỳ Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 hợp nhất Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước Quý I - Riêng Quý I - Hợp nhất BCTC Quí 1.2019 (Cty + hợp nhất) 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 25/04/2019 25/04/2019 25/04/2019
2018 Giải trình LNST hợp nhất 6 tháng Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ hợp nhất Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ riêng Quý II - Riêng Quý II - Hợp nhất Quý II - Văn Phòng Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 2-2018 Quý I - Riêng Quý I - Hợp nhất Quý I - Văn Phòng Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 1-2018 Báo cáo tài chính năm 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Kiểm toán 2018 Giải trình chênh lệch biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 Quý III - Riêng Quý III - Hợp nhất Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 3-2018 Quý IV - Riêng Quý IV - Hợp nhất 05/09/2018 30/08/2018 30/08/2018 30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018 27/04/2018 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 29/10/2018 29/10/2018 29/10/2018 30/01/2019 30/01/2019
2017 Giải trình LNST hợp nhất 6 tháng Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ riêng Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ hợp nhất Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 2-2017 Quý II - Hợp nhất Qúy II - Riêng Quý II - Văn Phòng Quý I - Riêng Quý I - Văn Phòng Quý I - Hợp nhất Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 1-2017 Giải Trình chêch lệch LNST - năm 2017 BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm Quý III - Hợp nhất Quý III - Riêng Quý III - Văn Phòng Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 3-2017 Quý IV - Hợp nhất Quý IV - Văn Phòng Quý IV - Riêng Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 4-2017 28/08/2017 28/08/2017 28/08/2017 31/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 30/03/2018 30/03/2018 27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018
2016 Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ riêng Báo cáo 06 tháng kiểm toán_hợp nhất Quý II - Hợp nhất Quý II - Văn Phòng Quý II - Riêng Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 2-2016 Quý I - Hợp nhất Quý I - Riêng Quý I - Văn Phòng Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 1-2016 Giải Trình chêch lệch LNST - năm 2016 BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm Qúy III - Hợp nhất Quý III - Riêng Quý III - Văn Phòng Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 3-2016 Quý IV - Hợp nhất Quý IV - Riêng Quý IV - Văn Phòng Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 4-2016 14/08/2016 14/08/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/04/2016 29/04/2016 29/04/2016 29/04/2016 31/03/2017 30/03/2017 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 27/10/2016 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017
2015 Báo cáo 06 tháng kiểm toán hợp nhất Báo cáo 6 tháng kiểm toán riêng Quý II Quý I BCTC kiểm toán năm_ hợp nhất BCTC kiểm toán năm_riêng Giải trình LNST hợp nhất năm Quý III - Hợp nhất Quý III - Riêng Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 4-2015 Quý IV - Hợp nhất Quý IV - Riêng 14/08/2015 14/08/2015 23/07/2015 14/05/2015 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 14/10/2015 14/10/2015 30/01/2016 30/01/2016 30/01/2016
2014 Hợp nhất 6 tháng Quý II - Hợp nhất Quý II - Riêng Quý I - Hợp nhất Quý I - Hợp nhất Quý I - Riêng Quý IV - Hợp nhất Quý III - Hợp nhất Quý III - Riêng Kiểm toán năm_hợp nhất Kiểm toán năm_riêng Quý IV - Riêng 15/08/2014 10/08/2014 20/07/2014 15/05/2014 15/05/2014 21/04/2014 12/02/2015 14/11/2014 18/10/2014 30/01/2015 20/01/2015 18/01/2015
2013 Hợp nhất 6 tháng Quý II Quý I Hợp nhất năm 2013 Quý IV Quý III 27/08/2013 12/08/2013 14/04/2013 11/04/2014 14/02/2014 07/10/2013
2012 Hợp nhất 6 tháng Quý II Quý I Hợp nhất năm 2012 Quý IV Quý III 15/08/2012 10/08/2012 15/05/2012 26/03/2012 05/02/2013 31/10/2012
2011 Quý II Hợp nhất 6 tháng Quý I Hợp nhất năm 2011 Quý IV Quý III 15/08/2011 12/07/2011 12/04/2011 16/03/2011 15/02/2011 28/10/2011
2010 Hợp nhất 6 tháng Quý II Quý I Hợp nhất năm 2010 Quý IV Quý III 30/06/2010 30/06/2010 15/05/2010 28/02/2011 10/02/2011 20/10/2010